בנק הפטריות הלאומי (Israel National Mycotheca) במכון שמיר

אוסף של פטריות הבר והתרבות מישראל ומהעולם