שגית מור - משפט נגיש לכל - הזכות לנגישות ונגישות למשפט - ביקורת מוגבלות