General forums

Forum Description Discussions
מערכת לאיתור לקויות למידה בקרב לומדים

לסטודנטים שלום רב!

במסגרת המאמצים לקדם את הסטודנטים ואת הישגיהם, שודרגה תוכנת סווא"פ (SWAP) לאיתור לקויות למידה בקרב לוֹמְדים (שפותחה במכינות תל חי).

הנני מבקש מכם למלא את השאלון המצ"ב (ראה קישור).

בעזרתכם הרבה, נוכל להפעיל את השאלון במכינות האקדמיות ובמכללה האקדמית בכלל, ...

0