General forums

Forum Description Discussions
לוח מודעות
חדשות כלליות והודעות
0
שיתוף ציבור- "הסיפור שלנו"

"הסיפור שלנו"

הצלחה ערכית של קהילה, ראשיתה ביכולת לספר את סיפורה- סיפור אשר בכוחו לעורר וליצור גאווה מקומית ותחושת שייכות בקרב החברים בקהילה.

חידוש המוזיאון המקומי מאפשר לראשונה לקהילת קריית שמונה לספר את סיפורה החלוצי של העיר,  סיפור אשר לא יתכחש לאתגרים עימם התמודדה בעבר ולאלה הניצבים בפניה ...

1