Topic Name Description
File הנחיות לסטודנטים לקראת בחינות בקמפוס

     

File סירטון תדרוך בנושא שאלון בחינה אמריקאית/מעורבלת

מצ"ב סירטון תדרוך בנושא שאלוני בחינה אמריקאית / מעורבלת.

חובה לצפות וללמוד לקראת הבחינה הקרובה.

File הנחיות למילוי טופס הצהרת בריאות מקוון

    

File מצגת הסבר - התחברות לסביבת למידה אישית פורטל/מודל

       

File לוח חופשות תשפ"ב

לוח חופשות מכינות תשפב

File דף קשר - צוות המכינות האקדמיות
File אגרת לסטודנט - נוהל בחינות

  

Folder בקשה לקבלת מדבקת חניה

File אישור העדרות פנימי

      

File תקנון שכר לימוד

       \