Topic Name Description
Topic 1 File הגדרות מנהיגות

לצפיה

Topic 2 File רונן, "מושג המנהיגות" (א)
File אפלטון, משל הקברניט

להדפסה

Topic 4 File רונן, "מושג המנהיגות" (ב)
File אפלטון מול מקיאבלי

לתצוגה

Topic 6 File תומס קרלייל, מתוך "גיבורים ועבודת גיבורים"
File ברטולט ברכט, "שאלותיו של פועל"
File רונן, "מושג המנהיגות" (ג)
Topic 9 File רונן, מושג המנהיגות (ד)
File וובר - תקציר

לקריאה

Topic 10 File המנהיג והקבוצה
File המנהיג ואנשיו
File מנהיגות סמכותית - דמוקרטית

לצפיה

File מנהיגות חברתית - משימתית

לתצוגה

File סריג המנהלים

לצפיה

File מודל הבשלות

לתצוגה

File מנהיגות מעצבת

לקריאה