Section Name Description
File סילבוס
1 - קהילה, הון חברתי, מודל משה File מודל משה ( מעורבות ושייכות בקהילה)
URL לאתר האינטרנט של ד"ר נהורה עמר-גברילמן
2 - אזוריות ואקטיביזם URL המחוון להשתתפות אזרחית של צעירים בישראל
File תפיסת האזוריות - אתי מדר יצחק
3 - דיבייט File מצגת -דיבייט
URL הקלטה - מפגש 3 דיבייט
URL מאמר נהורה עמר-גברילמן ( על הקשר בין דיבייט לפקולטה לרפואה)

"To debate or not to debate? Examining the contribution of debating when studying medical "

 

 

4 - העמקה : רטוריקה ודיבייט URL הקלטה - מפגש 4 , ד"ר נהורה עמר גברילמן
File מצגת - מפגש 4 העמקת בדיבייט והתנסות
5 - מובילי שינוי בקהילה. איך הדיבייט יכול לשרת אותנו? URL הקלטה מפגש 5 - חלק ראשון
URL הקלטה מפגש 5 - חלק שני
6 - ניתוח סוגיות אזוריות בעזרת מיומניות של דיבייט URL הקלטה מפגש 6 - חלק ב
URL הקלטה - מפגש 6 - חלק א
File מודל אזוריות ושינוי מערכתי