Topic Name Description
File סילבוס הקורס - שאלות מדעיות
Page פרטי קשר עם המרצה בקורס

מפגש 1 - מוצא החיים ואבולוציה במבחן File מצגת ההרצאה - מוצא החיים
File רשימת הסרטים שהוצגו בהרצאה מוצא והתפתחות החיים
URL הקלטה מפגש 1 - מוצא החיים
File מצגת הרצאה - אבולוציה במבחן
URL הקלטת מפגש 2 - אבולוציה במבחן
URL הקלטת מפגש 3 - אבולוציה במבחן
מפגש 2 - עולם היצורונים File מצגת הרצאה - עולם היצורונים
URL הקלטת מפגש 4 - עולם היצורונים
מפגש 3 - פטריות, נמלים ומוצא האינטליגנציה File מצגת הרצאה - פטריות, נמלים וחידת מגדלי הנוי
URL הקלטת מפגש 5 - פטריות, נמלים וחידת מגדלי הנוי