Topic Name Description
File סילבוס - מה לעשות עכשיו ?
מפגש 1 URL הקלטה - מפגש 1 3.6.20

ההרצאה מתחילה בדקה 24:45 

File מצגת מפגש 1
מפגש 2 URL הקלטה מפגש 2 , 10.6
File מצגת - מפגש 2
מפגש 3 - מודלים של התמודדות אסטרטגיות שונות לשינוי חברתי URL הקלטה - מפגש 3
File מצגת מפגש שלישי
מפגש 4 - ניסיונות ישראליים URL הקלטה מפגש 4
File מצגת מפגש רביעי
מפגש 5 : סוציאליזם וקיימות - איפה טעינו ומה למדנו ? URL הקלטה מפגש 5
File מצגת מפגש חמישי
מפגש 6 : תכניות מעבר, התנגדות בונה, בניית תנועה URL הקלטה מפגש 6
File מצגת מפגש שישי