Topic Name Description
File סילבוס - 100 שנים לפרשת תל חי
מפגש 1 - אירוע תל חי על רקע המזרח התיכון בסיום מלחמת העולם הI File מפגש 1 - אירוע תל חי על רקע המזרח התיכון בסיום מלחמת העולם ה1
מפגש 2 מאירוע מקומי – למיתוס לאומי וגם: חייו המרתקים של יוסף טרומפלדור File מאירוע מקומי למיתוס לאומי
File תקציר וסיכום מפגש 2
העליה לתל-חי כעלייה לרגל בתקופת המנדט File ללכת מכות על-יד הקבר בתל-חי