Topic Name Description
מידע כללי File סילבוס ומידע על הקורס
אפליה ושוויון בעבודה File מצגת מפגש 1 - שוויון בעבודה
File חוק גיל הפרישה
File חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
File חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
File חוק שכר שווה
File חוק עבודת נשים
File חוק איסור הפליה
מאבק היסטורי לזכויות ושוויון: המקרה של אפרו-אמריקאים בארה"ב File מצגת מפגש 2 - שוויון בארה"ב
מגדר בראי המשפט File פמיניזם ומשפט
File חוק שכר שווה
File חוק שיווי זכויות האישה
File חוק למניעת הטרדה מינית
File חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים
File חוק עבודת נשים
הטרדה מינית File מניעת הטרדה מינית בין כבוד לשוויון
File חוק למניעת הטרדה מינית
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות File מצגת - שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה
File חוק חינוך מיוחד
File חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות