Topic Name Description
Topic 1 File דיבייט בכיכר - מצגת מפגש ראשון
Topic 2 File התמה המרכזית - מה הפואנטה שלך?
File בניית ההגדרה
File פתיחה וסיום - איזה רושם תרצו להשאיר?
File איך להיות דובר מסודר
Topic 3 URL דוגמה לנאום עם מסר מודגש

מתוך הסרט "הזאב מוולטסטריט"


שימו לב לרטוריקה ולאופן בו המסר מועבר ולא לתוכן המוסרי שלו.

URL איך לדבר ולנאום באופן שאנשים ירצו להקשיב + לסיים עם חזון

בסרטון הזה דגשים רבים לכל אורכו. שימו לב במיוחד לסיומת של הדובר ולאופן בו הוא מצליח לסיים עם חזון מעורר השראה.

URL דוגמה לנאום שקושר סיפור אישי לקהל ולמסר

אובאמה ב2004. שימו לב לאמצעים הרטוריים שלו בהצגת הסיפור: חיוביות, צניעות, מאני לאנחנו, חזרה על מבנה קבוע בשביל להעביר ולהדגיש מסר ועוד.

URL דוגמה נוספת לנאום עם סיפור אישי

אובאמה שוב, הפעם במהלך כהונתו.

File כלים על סיפור סיפורים
Topic 4 File שפת גוף ועוד כלים רטוריים
File כיצד.להתנגד.אפקטיבית
Topic 5 File הטעיות1
File פרוגל.כשלים.רטוריים