Topic Name Description
URL למעבר לאתר משאבי החוג לפסיכולוגיה לחצו כאן!!!

למעבר לאתר משאבי החוג לפסיכולוגיה לחצו כאן!!!

File שנתון תש"ף
File שנתון תשע"ט
File שנתון תשע"ח
File שנתון תשע"ז
File אגרת לשנה א' - תואר ראשון בפסיכולוגיה
File יום הכרות לסטודנטים חדשים - מצגת החוג לפסיכולוגיה
File תו חניה - קמפוס מערב

מצ"ב טופס לקבלת תו חניה לסטודנטים לשנת תשע"ז.

סטודנטים אשר יש ברשותם מדבקה משנת תשע"ו ולא החליפו רכב אין צורך במדבקה חדשה.

מדבקה חדשה תינתן רק לסטודנטים שנה א' או סטודנטים אשר החליפו רכב במהלך השנה.

עליכם למלא את הפרטים ולהגיע עם רישיון רכב בשעות קבלת קהל.

URL ועדת אתיקה חוגית

טופס להצעות מחקר לוועדת האתיקה החוגית

File מערכת שעות תש"ף

מערכת השעות אינה סופית ונתונה לשינויים. יש להתעדכן באופן שוטף באתר החוג.

Folder השתתפות במחקרים

השתתפות במחקרים:

URL אתר משאבי החוג לפסיכולוגיה

אתר משאבי החוג לפסיכולוגיה