Topic Name Description
File אגרת למתקבלי החוג לשירותי אנוש - מסלול מותאם
File אגרת למתקבלי החוג לשירותי אנוש
File שנתון תשע"ט
File שנתון תשע"ח
File שנתון תשע"ז
File שנתון תשע"ו
File החוג לשירותי אנוש מערכת שעות תשעט סמסטר א
File החוג לשירותי אנוש מערכת שעות תשעט סמסטר ב
File שנה א' תשעט מסלול מותאם
File שנה ג' תשעט מסלול מותאם
File שנה ב' תשעט מסלול מותאם
File שנה ד' תשעט מסלול מותאם
File מועדי ימי שיבוץ
File קורסי רוח תשעט
File קורסי רוח תשעט - תקצירים
File מערכת שעות תשע"ט שירותי אנוש +רב תחומי סמסטר א'

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

עודכן בתאריך 8/7/18

File מערכת שעות תשע"ט -שירותי אנוש ורב תחומי- סמסטר ב'

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

עודכן בתאריך 8/7/18

File רשימת קורסי בחירה מומלצים
File אגרת שנה א- עתידים - שירותי אנוש