Topic Name Description
URL סרטון תדמית, המכללה האקדמית תל חי

   

File כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
File לוח שנה לאתר - תש"ף נכון ל 16/5/2019
URL ידיעון לסטודנט, תשע"ט
File ערכת הסדרים לתשעט 7.10.18
File מדעי החי
File הנחיות בחירום לסטודנטים
File איגרת מדעי החי, שנהל תש"ף
אנגלית File מידע לסטודנט - חובות אנגלית נדרשות לתואר
File שאלות נפוצות

  

File הנחיות רישום לקורסי אנגלית

  

URL פורטל הסטודנט

   

URL רישום לקורסים- היועץ הוירטואלי

   

URL תהליך הגשת בקשות באמצעות האינטרנט

  

URL ערעור על ציון

  

URL בקשה להיבחן במועד ב'

 

URL רישום לקורסים עם דרישות קדם

  

URL רישום לקורסים חופפים

 

URL דרישות מקבילות

  

URL בדיקת מכסה על שיעור

  

URL פורום השיעור

  

URL אנגלית

  

File הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורס
File טופס בקשה להכרות ופטורים מלימודים קודמים
File בקשות לאישורים מיוחדים
File הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
Folder שנתונים

1

File תכנית שיאון לסטודנטים מצטיינים
File מערכת שעות סמסטר קיץ לסטודנטים, תשע"ט

פתיחת הקורסים תלויה במספר המשתתפים.

ייתכנו שינויים.

File מערכת גרפית לשנהל תש"ף, סמסטר א'

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה-5/8/2019.

ייתכנו שינויים.

File מערכת גרפית לשנהל תש"ף, סמסטר ב'

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה-5/8/2019

ייתכנו שינויים.

File קורסי רוח תשף
File קורסי רוח תשף- תקצירים
File הנחיות לרישום לקורסי בחירה
File תקצירי קורסי הבחירה תשף
File הנחיות להתחסנות לפני הרישום לקורס אנטומיה וטרינרית
File טופס להצעת המחקר
File הנחיות להתחלת עבודה
File הנחיות לקראת סיום הפרויקט