Topic Name Description
File איגרת למתקבלי שנה א לתואר שני תרפיה באומנות

מעודכן לתאריך 16/7/18

URL מדריך לשירותים מקוונים

מדריך לשירותים מקוונים 

URL פורטל סטודנט

ג

URL תהליך הגשת בקשות

ע

URL בקשה להיבחן במועד ב'

'

URL ערעור על ציון

ג

URL הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד

ממ

File שנתון תשע"ט

מעודכן לתאריך 18/12/2018

File שנתון תשע"ח
Folder מערכת שעות לתואר שני בטיפול באמצעות אומנות*

מעודכן לתאריך 26.3.2019

File הסבר כניסה ללומדה להטרדה מינית

בבב

File חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מטפלים בהבעה ויצירה 2010

ס

File הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

הנחיות לסטודנטים בשעת חירום